Inducon Home
Algemene Voorwaarden

Download als pdf bestand  [40kB]

Artikel 1. Algemeen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, door ons gedaan aan of aangegaan met derden, verder te noemen opdrachtgever, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vier werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij een aanvrage door de opdrachtgever van een aanbieding is deze aanbieding gebaseerd op bij die aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen e.d. opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek, zijn inclusief verpakking en zijn netto, exclusief omzetbelasting. Gegevens in drukwerken, catalogi e.d., verstrekt door ons, zijn vrijblijvend, binden ons niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig. Wij zijn gerechtigd wettelijke prijsverhogingen en/of prijsverhogingen die voortvloeien uit een overheidsmaatregel, aan opdrachtgever door te berekenen.

Door ons opgegeven productprijzen zijn uitsluitend geldig voor de, al dan niet op jaarbasis, door ons met de opdrachtgever overeengekomen aantallen producten. Indien de opdrachtgever, al dan niet per jaar, minder producten geleverd wenst te krijgen, zijn wij niet gehouden deze tegen dezelfde prijs te leveren, en komt, nadat overeenstemming is bereikt over de nieuwe productprijs, een nieuwe overeenkomst tot stand, welke eveneens onderworpen is aan de onderhavige algemene voorwaarden.

Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, en de opdrachtgever wenst wijzigingen door te voeren, staat het ons vrij die wijzigingen al dan niet te aanvaarden. Indien wij de wijzigingen aanvaarden, ontstaat een nieuwe overeenkomst, waarop deze voorwaarden eveneens van toepassing zijn. Wij zijn gerechtigd de aan de wijzigingen verbonden kosten door te berekenen aan opdrachtgever. Aanvaarden wij de wijziging niet, dan blijft de opdrachtgever uiteraard gebonden aan de eerste overeenkomst.

Artikel 3. Levertijden

Door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld door de opdrachtgever, en dient ons een redelijke termijn te worden gegund alsnog tot levering over te gaan. De levertijd gaat eerst in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen e.d. in het bezit van ons zijn gesteld door opdrachtgever. Overschrijding van de levertijd leidt op zichzelf niet tot enige aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding, noch geeft deze opdrachtgever het recht ontbinding van de overeenkomst te verlangen. Na het verstrijken van de levertijd zijn de gereedgekomen zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever en staan deze bij ons te zijner beschikking.

Artikel 4. Transport

Transport van goederen met een factuurwaarde van minder dan f.2.000,00 netto (excl. BTW) geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Bij aflevering van zaken dient opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden alsmede van de juistheid van het aantal op de vrachtbrief vermelde zaken. Ingeval van beschadiging blijkt, dan wel van een levering van andere (aantallen) zaken dan op de vrachtbrief vermeld, dient hij hiervan door de expediteur proces-verbaal te laten opmaken, bij gebreke waarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Artikel 5. Ontwerpen van opdrachtgever

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever of aanvrager gemaakt ontwerp, noch voor door opdrachtgever aan ons gegeven specificaties, tekeningen, adviezen en/of andere gegevens. Wij zijn niet gehouden dergelijke gegevens op juistheid te controleren. Wij aanvaarden slechts verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor door onszelf gemaakte ontwerpen, een en ander conform de overig in deze voorwaarden opgenomen bepalingen.

Opdrachtgever staat er jegens ons voor in dat op deze gegevens geen rechten van industriŽle/intellectuele eigendom van derden rusten en vrijwaart ons voor alle eventuele aanspraken van derden dienaangaande. Wij aanvaarden tevens nimmer enige verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor onderdelen, die de opdrachtgever zelf aan ons ter beschikking stelt.

Artikel 6. Matrijzen

Indien wij voor opdrachtgever een matrijs moeten ontwerpen en vervaardigen, zijn wij gerechtigd voor de aanvang van die werkzaamheden betaling te verlangen van een met opdrachtgever overeen te komen voorschot op alle kosten van (of verband houdende met) het ontwerp en vervaardigen van die matrijs.

Door ons vervaardigde matrijzen worden eigendom van opdrachtgever nadat opdrachtgever de volledige overeengekomen kosten voor de matrijs aan ons heeft voldaan, inclusief daarover eventueel verschenen rente en kosten. Wij bewaren echter de matrijzen voor opdrachtgever en hoeven niet eerder tot teruggave/beŽindiging van die bewaring over te gaan dan na twee jaar na betaling van de laatste bestelling van producten, met de onderhavige matrijs vervaardigd. Na verloop van die twee jaar dient de opdrachtgever de matrijs binnen een half jaar op te halen, bij gebreke waarvan wij niet langer gehouden zijn de matrijs te bewaren en deze desgewenst kunnen vernietigen zonder dat opdrachtgever in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding jegens ons doet gelden. Wij zijn niet gehouden matrijzen van opdrachtgever te verzekeren voor onze rekening. Tot onderhoud van de matrijs zijn wij slechts gehouden voorzover dat uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 7. Overmacht (ontoerekenbare tekortkoming)

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde betreffende aansprakelijkheid zijn wij ook niet aansprakelijk voor een niet aan ons toerekenbare tekortkoming (overmacht), in de nakoming van de overeenkomst daaronder in ieder geval begrepen: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen, uitsluitingen, oproer, oorlog, oorlogsgevaar, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, uit- en invoerverboden, mobilisatie, belemmerende overheidsmaatregelen, verboden tot levering aan opdrachtgever opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij wij zijn aangesloten, brand, andere bedrijfsongevallen, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit het buitenland, en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Slechts de schade aan door ons geleverde zaken, die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Voor gevolgschade, van welke aard dan ook, zijn wij niet aansprakelijk jegens opdrachtgever.

Aan ons is echter in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht) als omschreven in artikel 7.

In verband met door ons gegeven adviezen, die naar beste weten worden verstrekt, kan de opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

Slechts indien sprake is van grove schuld of opzet zijn wij aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen, waarvan wij ons bij het uitvoeren van de overeenkomst bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen

behalve in geval van grove schuld of opzet onzerzijds. Die aansprakelijkheid strekt dan niet verder dan herstel of vervanging van de bewuste matrijs.

Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de geleverde zaken danwel de factuurwaarde van de ontwerp- en ontwikkelingswerkzaamheden, ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade heeft geleden. Opdrachtgever vrijwaart ons, voorzover de wet dat toelaat voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens opdrachtgever op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 9. Garantie/klachten

Wij staan in voor goede uitvoering van een aangenomen opdracht en een goede kwaliteit van door ons vervaardigde matrijzen en daarmee vervaardigde producten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat gedurende een termijn van drie maanden na vervaardiging van de matrijs c.q. na levering van de producten in geval van gebreken als gevolg van ons handelen en/of nalaten, wij zorg zullen dragen voor het kosteloze herstel van die gebreken danwel, naar onze keuze, voorzover herstel niet mogelijk is, voor het leveren van een nieuwe matrijs en/of producten, danwel restitutie van voor deze zaken betaalde prijs, onder uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid van ons.

Garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan en omvat niet tekortkomingen welke zijn ontstaan door normale slijtage, ondeskundige behandeling of onnauwkeurig of onjuist onderhoud door de opdrachtgever en/of derden. Op niet door ons gemonteerde onderdelen wordt geen garantie gegeven evenmin als voor onderdelen welke wel door ons zijn gemonteerd doch niet door ons zijn geleverd.

De hierboven gegeven garantie geldt slechts dan indien binnen 2 werkdagen na constatering van het gebrek zulks aan ons is gemeld. Klachten omtrent het aantal van de geleverde zaken (waarvan het aantal geleverde producten gemeld op de vrachtbrief behoudens tegenbewijs wordt geacht juist te zijn), dienen binnen 1 dag na levering aan ons gemeld te zijn.

Artikel 10. Betaling

Bij levering van goederen en bij door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim bij niet of niet-geheel betaling binnen deze termijn. Indien betaling door ons niet binnen deze termijn (geheel) is ontvangen is de opdrachtgever, ook zonder ingebrekestelling:

  • vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd van 1 % per maand over het nog openstaande factuurbedrag;
  • aan ons verschuldigd alle door ons ter incassering van de vordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke;
  • over achterstallige rente, na verloop van een jaar gedurende welke deze rente door de opdrachtgever verschuldigd is, eveneens een rente verschuldigd van 1% per maand.

Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Betaling dient te geschieden contant aan ons adres danwel op een daartoe door ons aangewezen bank- of girorekening.

Zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens ons op welke manier dan ook te verrekenen danwel op te schorten.

Wij zijn ten alle tijde ook na de totstandkoming van een overeenkomst gerechtigd (nadere) zekerheid te verlangen voor een juiste nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever. Worden deze zekerheden niet verstrekt dan hebben wij het recht om de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn danwel, te onzer keuze, de uitvoering daarvan op te schorten totdat die zekerheden zijn gesteld.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de door ons aan opdrachtgever geleverde zaken zolang zij door opdrachtgever niet volledig betaald zijn en zolang opdrachtgever niet overigens aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen betalingen van verschuldigde rente en kosten, heeft voldaan. Bij niet- (tijdige) nakoming door opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding jegens de opdrachtgever vanwege zijn toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst.

Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, mag opdrachtgever de geleverde zaken niet verpanden dan wel anderszins doen strekken als zekerheid voor schulden aan derden. Opdrachtgever is verplicht ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken of beslagen die derden doen gelden ten aanzien van zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12. Intellectuele en industriŽle eigendom

De intellectuele en industriŽle eigendom van door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes blijft bij ons berusten, ook na levering aan de opdrachtgever. Al deze gegevens blijven ook ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden. Indien ontwerpen aan opdrachtgever ter inzage of ter beschikking worden gegeven is opdrachtgever verplicht deze, indien hij besluit geen overeenkomst met ons te sluiten, onverwijld aan ons terug te zenden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen

Geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen aan en overeenkomsten met opdrachtgever zijn onderworpen aan de in onze vestigingsplaats bevoegde rechter, tenzij wij prefereren de vordering aanhangig te maken in de woon- en vestigingsplaats van opdrachtgever.

VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN KAN SLECHTS WORDEN AFGEWEKEN INDIEN EN VOORZOVER WIJ DIT SCHRIFTELIJK UITDRUKKELIJK MET OPDRACHTGEVER OVEREENKOMEN.

Inducon V.O.F.
Weverstraat 6
5051 HZ Goirle

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Breda op 20 september 1996 onder nummer 90/1996